Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody.

Stanice sdružené v Národní síti záchranných stanic jsou dvojího typu:

Členské stanice

Vykonávají svoji činnost na určitém území – minimálně na území 3 obcí s rozšířenou působností. Území působnosti jednotlivých členských stanic se vzájemně nepřekrývají, navazují na sebe a území všech stanic dohromady obsáhne celou Českou republiku. Na svěřeném území stanice ručí (na základě dlouhodobé smlouvy mezi stanicí a ÚVR ČSOP) za poskytnutí odborné péče všem nalezeným hendikepovaným živočichům volně žijících druhů obratlovců s výjimkou jelena, losa a medvěda. Záchranné stanice spolupracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Státní veterinární správou, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími. K lepšímu pokrytí svěřeného území mohou stanice na tomto území zřizovat sběrné stanice či uzavírat smlouvy s jinými subjekty (viz Přidružené stanice).

Přidružené stanice

Přidružené stanice nemají vlastní svěřené území v rámci Národní sítě, smluvně jsou vázány na některou z členských stanic Národní sítě. Jejich povinnosti vyplývají z této smlouvy – většinou jde o zajištění péče o určitou specifickou oblast nebo o určitou skupinu živočichů.

Podrobně na www.zvirevnouzi.cz